Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Το σχέδιο των δανειστών: Πλήρης εξάντληση ως την πλήρη υποταγή

Tου Πάνου Κοσμά

«Ο κ. Βαρουφάκης αναγνώρισε ότι είναι έτοιμος να ξανασυζητήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις. Το μήνυμα είναι πλέον σαφές: η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι πια όμηρος της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αποτελούσε τη βασική ανησυχία του Eurogroup». Από το κύριο άρθρο της γαλλικής «La Tribune»,Τρίτη 12 Μαΐου

Άλλο ένα «δρα­μα­τι­κό» Eurogroup ολο­κλη­ρώ­θη­κε χωρίς να δοθεί «λύση» στο πλαί­σιο του υπο­τι­θέ­με­νου «έντι­μου συμ­βι­βα­σμού». Άλλη μια «αι­μα­τη­ρή» δόση (750 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ) κα­τα­βλή­θη­κε, παρά τις δρα­μα­το­ποι­ή­σεις ότι χρή­μα­τα δεν υπάρ­χουν, ότι η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να μην την πλη­ρώ­σει κ.λπ.

Μά­λι­στα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η δόση πλη­ρώ­θη­κε χάρη σε «γεν­ναιο­δω­ρία» των δα­νει­στών, που πρό­τει­ναν οι ίδιοι να αξιο­ποι­η­θεί προς τούτο ασφα­λι­στι­κό απο­θε­μα­τι­κό υπέρ του ΔΝΤ που δια­τη­ρού­νταν στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος (ΤτΕ)...

Η τα­κτι­κή των δα­νει­στών είναι δια­φα­νής: θέ­λουν να οδη­γή­σουν την κυ­βέρ­νη­ση στο ση­μείο να «στραγγί­ξει» όλα τα ρευ­στά απο­θέ­μα­τα του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα και μα­νου­βρά­ρουν έτσι τις δια­δι­κα­σί­ες, το χρόνο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και το χρόνο διε­ξα­γω­γής των Eurogroup, ώστε να πλη­ρώ­νο­νται κα­νο­νι­κά τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια και η κυ­βέρ­νη­ση να ξε­μέ­νει από ρευ­στό όταν πρό­κει­ται να πλη­ρω­θούν μι­σθοί και συ­ντά­ξεις!

Θανάσιμη παγίδα

Στο στρα­τό­πε­δο των δα­νει­στών επι­κρα­τούν πλέον ισχυ­ρή αυ­το­πε­ποί­θη­ση, πα­νη­γυ­ρι­κοί τόνοι και ει­ρω­νι­κή διά­θε­ση, καθώς θε­ω­ρούν ότι η κυ­βέρ­νη­ση είναι απο­λύ­τως εγκλω­βι­σμέ­νη σε μια απελ­πι­στι­κή κα­τά­στα­ση, ότι εξα­ντλεί τα­χύ­τα­τα τα στρα­τη­γι­κά της απο­θέ­μα­τα (όχι μόνο τα οι­κο­νο­μι­κά αλλά και τα πο­λι­τι­κά) και ότι δεν έχει πλέον δυ­νά­μεις για μεί­ζο­νες κι­νή­σεις απε­γκλω­βι­σμού από τη «θα­νά­σι­μη πα­γί­δα».

Η αυ­το­πε­ποί­θη­ση είναι τόσο με­γά­λη ώστε ο Βόλφ­γκανγκ Σόι­μπλε δή­λω­σε πως δεν έχει αντίρ­ρη­ση να γίνει και δη­μο­ψή­φι­σμα ώστε να πάρει θέση ο ελ­λη­νι­κός λαός!

Εξα­ντλώ­ντας τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα για να πλη­ρώ­νει το­κο­χρε­ο­λύ­σια, η κυ­βέρ­νη­ση βρέ­θη­κε στα τέλη Απρι­λί­ου στη δεινή θέση να μην μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει μι­σθούς και συ­ντά­ξεις. Δια­σφα­λί­ζο­ντας ότι θα πλη­ρώ­νο­νται κα­νο­νι­κά τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του χρέ­ους, οι δα­νει­στές την οδή­γη­σαν για πρώτη φορά στο χεί­λος της εσω­τε­ρι­κής στά­σης πλη­ρω­μών σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις. Κα­τέ­φυ­γε λοι­πόν στη γνω­στή Πράξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου (ΠΝΠ). Ωστό­σο, τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα δεν επαρ­κού­σαν για να πλη­ρω­θεί η δόση του ΔΝΤ την Τρίτη 12 Μαΐου. Οι δα­νει­στές προ­σφέρ­θη­καν να «διευ­κο­λύ­νουν», υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι υπάρ­χει ασφα­λι­στι­κό απο­θε­μα­τι­κό 700 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ για το ΔΝΤ.

Πλη­ρώ­νο­ντας με αυτό τον τρόπο τη δόση, η κυ­βέρ­νη­ση θα βρε­θεί τώρα ξανά μπρο­στά στο φάσμα της στά­σης πλη­ρω­μών σε μι­σθούς στις 15 Μαΐου, όταν θα πρέ­πει να κα­τα­βά­λει 550 εκατ. ευρώ, ή το αρ­γό­τε­ρο στα τέλη του μήνα, όταν θα πρέ­πει να κα­τα­βά­λει τα δι­πλά­σια για μι­σθούς και συ­ντά­ξεις. Ενό­ψει αυτού, οι δα­νει­στές έχουν βάλει ένα νέο κομ­μα­τά­κι τυρί στη φάκα: αν η κυ­βέρ­νη­ση «τρέ­ξει» για τη συμ­φω­νία, μπο­ρεί να ελ­πί­ζει ότι θα ανοί­ξει η πε­ρι­βό­η­τη «στρό­φιγ­γα» ρευ­στό­τη­τας του κ. Ντρά­γκιή ότι θα αρ­χί­σουν να εκτα­μιεύ­ο­νται τμή­μα­τα της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ...

Η γάτα με το ποντίκι

Οι δα­νει­στές, απο­θρα­συ­μέ­νοι, παί­ζουν με την κυ­βέρ­νη­ση σαν τη γάτα με το πο­ντί­κι, την οδη­γούν όλο και πιο βαθιά στην πα­γί­δα, αφή­νο­ντας μόνο ένα πα­ρα­θυ­ρά­κι δια­φυ­γής: μια μνη­μο­νια­κή συμ­φω­νία-ει­σα­γω­γή στο τρίτο μνη­μό­νιο ή κα­τευ­θεί­αν την υπο­γρα­φή του τρί­του μνη­μο­νί­ου...

Ύστε­ρα από την πλη­ρω­μή της δόσης προς το ΔΝΤ παρά το άκαρ­πο (όσον αφορά την πα­ρο­χή ρευ­στό­τη­τας) Eurogroup, οι «ασκή­σεις προ­σο­μοί­ω­σης ρήξης» του τε­λευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος απο­δει­κνύ­ο­νται «ψεύ­τι­κοι συ­να­γερ­μοί» που σκορ­πούν ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη απο­γο­ή­τευ­ση και ενι­σχύ­ουν το «μο­νό­δρο­μο» προς το συμ­βι­βα­σμό.

Έχο­ντας στή­σει πολύ καλά μια πο­λυ­πλό­κα­μη πα­γί­δα και έχο­ντας την πλήρη συν­δρο­μή του εγ­χώ­ριου μνη­μο­νια­κού «κα­θε­στώ­τος» (που όχι μόνο πα­ρα­μέ­νει άθι­κτο, αλλά έχει ενι­σχυ­θεί και εξα­κο­λου­θεί να ενι­σχύ­ε­ται σε καί­ριους κρί­κους της πο­λι­τι­κής και της οι­κο­νο­μί­ας από τις απο­φά­σεις της κυ­βέρ­νη­σης),οι δα­νει­στές απαι­τούν κάτι πε­ρισ­σό­τε­ρο και από το μέιλ Χαρ­δού­βε­λη!

Ο Νίκος Βού­τσης απο­κά­λυ­ψε σε συ­νέ­ντευ­ξή του στον «Αθήνα 9,84» ότι οι δα­νει­στές ζη­τούν πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 2% το 2015. Δε­δο­μέ­νου ότι η εκτί­μη­ση του ΔΝΤ είναι πως το 2015 χωρίς νέα μέτρα θα υπάρ­ξει πρω­το­γε­νές έλ­λειμ­μα 1,7%, για να γε­φυ­ρω­θεί το χάσμα θα απαι­τη­θούν μέτρα συ­νο­λι­κής από­δο­σης 7-8 δισ. ευρώ το 2015, όπως ο ίδιος ο Νίκος Βού­τσης απο­κά­λυ­ψε, και συ­νο­λι­κά έως και 15 δισ. ευρώ για το 2016!

Νέο μνημόνιο

Αν σκε­φτού­με ότι το συ­νο­λι­κό ύψος των νέων μέ­τρων στην πρώτη διε­τία του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου (2012-2013) ήταν «μόλις» 11 δισ. ευρώ, είναι προ­φα­νές ότι οι δα­νει­στές ζη­τούν ένα νέο μνη­μό­νιο, σκλη­ρό­τε­ρο και από το δεύ­τε­ρο!

Μπαί­νο­ντας όλο και πιο βαθιά στην πα­γί­δα και μη έχο­ντας τη δύ­να­μη, την τόλμη ή τη θέ­λη­ση να αντι­κα­τα­στή­σει μια δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή γραμ­μή η οποία κα­τέρ­ρευ­σε με ένα σχέ­διο ρήξης, το κυ­βερ­νη­τι­κό κέ­ντρο φαί­νε­ται ότι έχει απο­δε­χτεί την πο­ρεία προς μια τέ­τοιου τύπου σκλη­ρή μνη­μο­νια­κή συμ­φω­νία. Όχι μόνο έχει πλή­ρως εγκα­τα­λει­φθεί ο θε­με­λιώ­δης στό­χος της κα­τάρ­γη­σης του μνη­μο­νί­ου και του «ξη­λώ­μα­τος» του μνη­μο­νια­κού κα­θε­στώ­τος, όχι μόνο έχει πα­ρα­πεμ­φθεί στις ελ­λη­νι­κές κα­λέν­δεςη υλο­ποί­η­ση του «προ­γράμ­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης», αλλά πέ­φτουν η μία μετά την άλλη και οι ελά­χι­στες «κόκ­κι­νες γραμ­μές»: οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις θε­ω­ρού­νται προ πολ­λού χα­μέ­νη μάχη, ενώ στα φο­ρο­λο­γι­κά ζη­τή­μα­τα δια­μορ­φώ­νο­νται οι όροι μιας νέας φο­ρο­ε­πι­δρο­μής: πα­ρα­μο­νή του ΕΝΦΙΑ, πα­ραί­τη­ση από το αφο­ρο­λό­γη­το των 12.000 ευρώ, δυ­σβά­στα­κτες ρυθ­μί­σεις στο ΦΠΑ με ενιαίο ανώ­τα­το συ­ντε­λε­στή 18-19% με με­τά­τα­ξη βα­σι­κών υπη­ρε­σιών σε αυτόν (ενέρ­γεια) κ.λπ.

Όμως, ούτε τα «όσια των οσίων» μέ­νουν ανέ­πα­φα: Η αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού «εξα­ε­ρώ­νε­ται» για να μεί­νει η θε­σμο­θέ­τη­ση ενός «συ­στή­μα­τος συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων» (ούτε καν συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων) σύμ­φω­να με τα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα πρό­τυ­πα του Διε­θνούς Γρα­φεί­ου Ερ­γα­σί­ας (ILO), ενώ η απαί­τη­ση για ομα­δι­κές απο­λύ­σεις δεν έχει απο­συρ­θεί από το τρα­πέ­ζι. Τέλος, στο συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό, στη γραμ­μή του κοι­νού ανα­κοι­νω­θέ­ντος Τσί­πρα - Γιούν­κερ περί «συ­γκρά­τη­σης των συ­ντα­ξιο­δο­τι­κών δα­πα­νών», οι πρό­ω­ρες συ­ντά­ξεις θα είναι το «βα­σι­κό θύμα», αλλά δεν έχουν απο­συρ­θεί οι απαι­τή­σεις των δα­νει­στών για πα­ρα­με­τρι­κές αλ­λα­γές στο Ασφα­λι­στι­κό (όρια ηλι­κί­ας) ούτε για πε­ρι­κο­πή των «υψη­λών» επι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων ή και των κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων...

Σχέδιο ρήξης

Μπρο­στά σε αυτήν τη μοι­ρο­λα­τρι­κή πο­ρεία προς το τρίτο μνη­μό­νιο, δεν χρεια­ζό­μα­στε «ψεύ­τι­κους συ­να­γερ­μούς» και επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση κού­φιων «απει­λών», ούτε, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, ψο­φο­δε­είς και ευ­κό­λως ανα­γνώ­σι­μες «μπλό­φες», αλλά γεν­ναί­ες πο­λι­τι­κές απο­φά­σεις: στάση πλη­ρω­μών - δια­γρα­φή του χρέ­ους, άμεση υλο­ποί­η­ση του «προ­γράμ­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης», κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και ξή­λω­μα του μνη­μο­νια­κού κα­θε­στώ­τος. Χρεια­ζό­μα­στε ένα σχέ­διο ρήξης με το εγ­χώ­ριο και διε­θνές σύ­στη­μα.

Δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο  «RProject»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...